http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/poziv-za-podnosenje-ponuda/

http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/odluka-o-dodeli-ugovora-2/

http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/konkursna-dokumentacija/