Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi javne nabavke male vrednosti JNMV 04/2014

Школа за дизајн „Богдан Шупут“
Адреса: Јанка Веселиновића 22, Нови Сад
Број: 01-352
Датум: 25.06.2014. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС, бр. 124/2012”) Комисија за јавну набавку сачињава:
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности – радова-
молерско фарбарских радова и поставке ламината
ЈНМВ бр. 4/2014

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 25. јуна 2014. године.

Питање: Молимо Вас да нам појасните ставку 6 из описа радова. У њој је наведено да се захтева ламинат класе 31 и то за високофреквентне просторије, а није узето у обзир да та врста ламината никако није погодна за високофреквентне просторије јер није толико издржљива, те стога понуђач не може да гарантује квалитет датог производа који би се користио у тим условима. И да ли у том случају Наручилац одговара за квалитет јер тражени производ не одговара условима коришћења­­? Такође, које дебљине треба да буде ламинат ?

Одговор: Наведен је ламинат класе 31 јер се не ради о школским учионицама већ о канцеларијама секретаријата и рачуноводства које нису толико фреквентне. У наведеним условима Наручилац сматра да ће ламинат те класе бити одговарајући те Наручилац преузима одговорност уколико тражени ламинат не одговори потребама Школе. Ламинат треба да буде дебљине 8 милиметара.

Комисија за јавне набавке
Школе за дизајн „Богдан Шупут“