ЈНМВ 03/2015 – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИJСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

Број: 01-390

Датум: 20.07.2015

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС” бр.124/2012)

 

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  ЈНМВ 03/2015  НАБАВКА КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Наручилац:

Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

Јанка Веселиновића 22

ПИБ: 100715122,

МАТ.БРОЈ:08066957

Интернет страница:www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

е – mail:designbs@nspoint.net

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета  јавне набавке:

Добра

Предмет јавне набавке:Закључење уговора за канцелариски материјалаа и материјал за образовање

Назив и ознака из општег речник шифра 30125110 – тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

шифра 30125120 – тонер за фотокопир апарате

шифра 30190000- разна канцелариска опрема и потрепштине

шифра 44812000 – сликарске боје

Уговорена вредност: 1.211.467,00 динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљенa je једна понуда

Највиша и најнжа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 1.211.467,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а –1.211.467,00 динара

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а –  1.211.467,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв -а –  1.211.467,00 динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Нема подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.07.2015.

Датум закључења уговора: 19.07.2015.

Подаци о добављачу: „Хелена Граф“доо Иве Лоле Рибара 28 Зрењанин, матични број: 08412626

Период важења уговора: 12 месеци од дана потписивања уговора

Околности  које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности

Комисија за јавне набавке