Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV 06/2014

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ“ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

Број: 01-598/2

Датум:03.11.2014

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС” број 124/2012), доноси

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 06/2014

Наручилац:

Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

Јанка Веселиновића 22

ПИБ: 100715122,

МАТ.БРОЈ:08066957

Интернет страница:www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

е – mail:designbs@nspoint.net

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета јавне набавке:

Добра

Предмет јавне набавке:набавка добара АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

обликоване по партијама 1-2:

ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА СА УГРАДЊОМ

ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА КОПИЈУТЕРА И ШТАМПАЧА

.

Разлог за продужење рока за подношење понуда:Комисија је направила превид да је 11.11.2014. државни празнк . Стога се рок за доставу понуда продужава за 1 дан те је :

Рок за подношење понуда: 12.11.2014.године до 14,00 часова.

Јавно отварање понуда : 12.11.2014.године у 16,30 часова

Додатна документација је доступна на линковима испод текста.

Конкурсна документација ЈНМВ 6-2014

Позив за подношење понуда ЈНМВ 6-2014