Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV sredstva za higijenu

Назив и адреса наручиоца>Школа за дизајн ”Богдан Шупут” Нови Сад

ул. Јанка Веселиновића 22

Врста наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке поступак јавне набавке мале вредности

Интернет страница наручиоца: www .skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку
јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 02/2014

Врста предмета набавке: добра

Опис предмета набавке: материјал за хигијену ЈН 2/2014, ознака и назив из општег речника набавке: 39830000 – производи за чишћење, 33760000-тоалетна хартија, марамице и др.

Процењена вредност јавне набавке: 782.506,26(без ПДВ)

Уговорена вредност јавне набавке: 778.331,20 без ПДВ-а

933.997,44 дин. са пдв.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2

Број прихватљивих понуда :1

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 778.331,20 без ПДВ-а

933.997,44 дин. са пдв.

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 778.331,20 без ПДВ-а

933.997,44 дин. са пдв.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.04.2014..

Датум закључења уговора: 16.04.2014.

Основни подаци о добављачу: ДОО“ХЕЛЕНАГРАФ“ из Зрењанина, ул. Иве Лоле Рибара бр. 28.

Период важења уговора: 31.03.2015.

Околности које представљају основ за измену уговора: не постоје околности