Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 5/2014 – partija1

На основу члана 55.став 1.тачка 8. 57 и 116. Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник РС” бр. 124/2012)

Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

Јанка Веселиновића 22

ПИБ: 100715122,

МАТ.БРОЈ:08066957

Интернет страница:www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

е – mail:designbs@nspoint.net

БРОЈ: 01-721/1

ДАТУМ:17.12.2014.

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- опрема за образовање обликована по партијам и то:

ПАРТИЈА 1 – Опрема за трим кабинет

ПАРТИЈА 2 – пројектор

ПАРТИЈА 3 -школски намештај

, редни број ЈН МВ 05/2014; Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

донела је Одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, са:

ПАРТИЈА 1„Itro – cop“Ариље, Милосава Вујoвића 8, матични број : 20699809 пиб: 106885788 потписан уговор број : 01-712/1 od 12.12.2014.

Назив и ознака из општег речника:

ПАРТИЈА 1:

шифра 37420000 – опрема за вежбаонице

шифра 37440000 – опрема за фитнес вежбе

шифра 37450000 – опрема за спортове на спортским игралиштиа теренима

Критеријум за доделу уговора у овом поступку је: Најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио :

Партија 1 – 2 понуде

ПАРТИЈА 1:

Највиша понуђена цена износи: 381.220,00 динара без пореза на додату вредност

Најнижа понуђена цена износи: 381.220,00динара без пореза на додату вредност

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда износи:

381.220,00 динара без пореза на додату вредност.

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи:

381.220,00 динара без пореза на додату вредност.

Процењена вредност јавне набавке износи 581.922,00динараи то : ПАРТИЈА 1 – 382.061,00динара

Вредност закљученог уговора:

ПАРТИЈА 1: 381.220,00 динара без пореза на додату вредност

Уговор са наведеним добављачем закључен је 12.12.2014.год.

Уговор важи до 31.12.2014.