Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 5/2014 – partija2

 ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

Број: 01-722/2

Датум: 17.12.2014

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС” бр.124/2012)

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН МВ 6/2014 набавка добара административнa опремаобликована по партијамаи то:

ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА КОПИЈУТЕРА И ШТАМПАЧА

ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА КОПИЈУТЕРА И ШТАМПАЧА

шифра30213300стони рачунари ( десктоп)

шифра30232110- ласерски штампачи

Уговорена вредност: 188.306,66 динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљено је две понуде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 245.980,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а – 188.306,66 динара

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 245.980,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв -а – 188.306,66 динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године

Датум закључења уговора:12.12.2014. године

Подаци о добављачу:АS COMPUTERS & TECHNOLOGIY DOO,БОГДАНА ШУПУТА 5, 21000 НОВИ САД, матични број : 20775351

Период важења уговора: До потписивања записника о ипоруци добара

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности

Комисија за јавне набавке