Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 5/2014 – partija3

На основу члана 55.став 1.тачка 8. 57 и 116. Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник РС” бр. 124/2012)

Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

Јанка Веселиновића 22

ПИБ: 100715122,

МАТ.БРОЈ:08066957

Интернет страница:www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

е – mail:designbs@nspoint.net

БРОЈ: 01-721/2

ДАТУМ:17.12.2014.

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- опрема за образовање обликована по партијам и то:

ПАРТИЈА 1 – Опрема за трим кабинет

ПАРТИЈА 2 – пројектор

ПАРТИЈА 3 -школски намештај

, редни број ЈН МВ 05/2014 партија 3; Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

донела је Одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, са:

ПАРТИЈА 3„Itro – cop“Ариље, Милосава Вујoвића 8, матични број : 20699809 пиб: 106885788 потписан уговор број : 01-712/2 od 12.12.2014.

Назив и ознака из општег речника:

ПАРТИЈА 3

– шифра 39160000 – школски намештај

Критеријум за доделу уговора у овом поступку је: Најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио :

Партија 3 – 1 понуду

ПАРТИЈА 3:

понуђена цена износи: 164.120,00 динара без пореза на додату вредност

Процењена вредност јавне набавке износи 581.922,00динараи то : ПАРТИЈА 3 – 166.668,00 динара без ПДВ.

Вредност закљученог уговора:

ПАРТИЈА 3: 164.120,00динара без пореза на додату вредност

Уговор са наведеним добављачем закључен је 12.12.2014.год.

Уговор важи до 31.12.2014.