Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 6/2014

 ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

Број: 01-722/1

Датум: 17.12.2014

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС” бр.124/2012)

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН МВ 6/2014 набавка добара административнa опремаобликована по партијамаи то:

ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА СА УГРАДЊОМ

Наручилац:

Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

Јанка Веселиновића 22

ПИБ: 100715122,

МАТ.БРОЈ:08066957

Интернет страница:www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

е – mail:designbs@nspoint.net

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета јавне набавке:

Добра

Предмет јавне набавке: Закључење уговора за набавку добара-административнa опремаобликована по партијамаи то;

ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА СА УГРАДЊОМ

шифра 39717200 – уређаји за климатизацију

Уговорена вредност: 184.800,00динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљено је три понуде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 249.000,00динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а – 184.575,00динара

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 249.000,00динара

Најнижа понуђена цена без пдв -а – 184.800,00динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.11.2014. године

Датум закључења уговора:12.12.2014. године

Подаци о добављачу:УСПОН ДОО, ГРАДСКО ШЕТАЛИШТЕ 57, 32000 ЧАЧАК матични број : 06084613

Период важења уговора: До потписивања записника о ипоруци и монтажи добара

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности

Комисија за јавне набавке