Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti JNMV 03/2014

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД
Јанка Веселиновића 22
Број: 01-138
Датум:28.03.2014

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама(Сл.гласник РС број 124/12,) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» бр. 29/13) и Одлуке о покретању јавне набавке бр.01-136 од 28.03.2014. год.Наручилац

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

у п у ћ у је

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 03/2014

  1. Наручилац:

Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

Јанка Веселиновића 22

ПИБ: 100715122,

МАТ.БРОЈ:08066957

Интернет страница:www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

е – mail:designbs@nspoint.net

  1. Врста наручиоца

Просвета

3. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

4. Врста предмета јавне набавке :Добра

5. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – административни материјал и материјал за образовање обликована по партијамаи то:

ПАРТИЈА 1 – ТОНЕРИ

ПАРТИЈА 2 – АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

ПАРТИЈА 3 -СЛИКАРСКЕ БОЈЕ

,а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника:

ПАРТИЈА 1:

шифра30125110 – тонер за ласерске штампаче и телфак машине

шифра30125120 – тонер за фотокопир апарате

ПАРТИЈА 2:

– шифра 30190000- разна канцелариска опрема и потрепштине

ПАРТИЈА 3:

– шифра 44812000 – сликарске боје

6. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

7. Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности -добара – административни материјал и материјал за образовање ” ЈНМВ 3/2014 донеће се применом критеријумакритеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

8. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца : www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

  • Mинистарство финансија и привреде Пореска управа, Модене 7 , 21000 Нови Сад http://www.poreskauprava.gov.rs

  • Градска пореска управа ,Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат Град Нови Сад http://www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava
  • Завод за социјално осигурање , Житни трг 1 , 21000 Нови Сад , Република Србија, http://www.lat.rfzo.rs/

  • Завод за заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад, http://medicinarada.rs/

  • Градска управа за заштиту животне средине : Руменачка 110, 21000 Нови Сад, Република Србија , http://www.environovisad.org.rs/

9. Начин подношења понуде и рок:

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: Понуда за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ3/2014 Набавка добара – административни материјал и материјал за образовање.

са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ, поштом или лично преко писарнице Наручиоца . На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 09.04.2014.године до 14,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 09.04.2014.године до 14,00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда службеник за јавне набавке, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

10. Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца , на дан 09.04.2014.године , са почетком у 17,0часова.

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

13. Лице за контакт:

Службеник за јавне набавке – Славица Шкрбић, телефон 069/799-016

14. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад, Јанка Веселиновића 22 или путем е-маил-а: E-mail: designbs@nspoint.net са назнаком – „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку мале вредности – добара – административни материјал и материјал за образовање “, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Службеник за јавне набавке

Славица Шкрбић

Конкурсну документацију за јавну набавку 3-2014 можете преузети на следећем линку: KD3-2014