Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti JNMV 07/2014

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ”БОГДАН ШУПУТ”

Јанка Веселиновића 22

Нови Сад

Број: 01-685

Датум: 01.12.2014

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама(Сл.гласник РС број 124/12,) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» бр. 29/13) и Одлуке о покретању јавне набавке бр. 01-681 од 01.12.2014. год.Наручилац

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД

Јанка Веселиновића 22

у п у ћ у је

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 7/2014

  1. Наручилац:

Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

Јанка Веселиновића 22

ПИБ: 100715122,

МАТ.БРОЈ:08066957

Интернет страница:www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

е – mail:designbs@nspoint.net

  1. Врста наручиоца

Просвета

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

4. Врста предмета јавне набавке :Добра

5. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара администартивна опрема – фотокопир,штампач и фотоапарат ,а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

 

Назив и ознака из општег речника:

шифра30232110- ласерски штампачи; 30121100машине за фотокопирање, 38651000 – фотоапарти

6. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале

Вредности

7. Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци мале

вредности добара административнa опрема- фотокопир,штампач и фотоапарат ” ЈНМВ 7/2014 донеће се применом критеријумакритеријум НАЈНИЖАПОНУЂЕНА ЦЕНА.

8. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет

страници наручиоца :www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

  • Mинистарство финансија и привреде Пореска управа, Модене 7 , 21000 Нови Садhttp://www.poreskauprava.gov.rs

  • Градска пореска управа ,Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат Град Нови Сад http://www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava

  • Завод за социјално осигурање , Житни трг 1 , 21000 Нови Сад , Република Србија, http://www.lat.rfzo.rs/

  • Завод за заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад, http://medicinarada.rs/

  • Градска управа за заштиту животне средине : Руменачка 110, 21000 Нови Сад, Република Србија , http://www.environovisad.org.rs/

9. Начин подношења понуде и рок:

Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на

адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: Понуда за јавну набавку мале

вредности бр. ЈНМВ7/2014 Набавка добара административнa опрема – фотокопир,штампач и фотоапарат са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ, поштом или лично преко писарнице Наручиоца . На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.

HYPERLINK “mailto:uprava@predskolska.rs” HYPERLINK “mailto:upravaHYPERLINK “mailto:u

Рок за достављање понуда је 10.12.2014.године до 14,00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 10.12.2014.године до 14,00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда службеник за јавне набавке, вратиће све неблаговремено

поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

10.Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца , на дан 10.12.2014.године , са почетком у 15,30

часова.

11. Услови подкојима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни

да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења

комисији за јавну набавку.

12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

13. Лице за контакт:

Службеник за јавне набавке – Славица Шкрбић, телефон 069/799-016

Службеник за јавне набавке – Владимир Миленковић 063/11785-11

14. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења:

Понуђач може, у писменом облику, на адресу НаручиоцаШкола за дизајн Богдан Шупут Нови Сад, Јанка Веселиновића 22 или путем емаила: E-mail: designbs@nspoint.net

са назнаком – „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку мале вредностидобара административнa опрема -фотокопир,штампач и фотоапарат

, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Службеник за јавне набавке

Славица Шкрбић

за конкрусну документацију кликните на линк испод

konkursna-dokumentacija-jnmv-7-2014