Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV 02-2015

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД
Јанка Веселиновића 22
Број: 02-132
Датум:16.03.2015.
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12,) Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС»
бр. 29/13) и Одлуке о покретању јавне набавке бр. 02-130 од 16.03.2025 . год.Наручилац
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН БОГДАН ШУПУТ НОВИ САД
Јанка Веселиновића 22
у п у ћ у је
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 02/2015
1. Наручилац:
Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад
Јанка Веселиновића 22
ПИБ: 100715122,
МАТ.БРОЈ:08066957
Интернет страница:www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs
е – mail:designbs@nspoint.net
2. Врста наручиоца
Просвета
3. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности
4. Врста предмета јавне набавке :Добра
5. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је
набавка добара – набавка хигијенских средстава , а према спецификацији датој
конкурсној документацији.
у
Назив и ознака из општег речника:
– шифра 33760000- Тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете
– шифра 39830000 – Производи за чишћење
6. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале
вредности
7. Критеријум за доделу уговора: Одлука о додели уговора у јавној набавци мале
вредности – добара – набавка хигијенских средстава ” ЈНМВ
02/2015 донеће се
применом критеријумакритеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
8. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца : www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
 Mинистарство финансија и привреде Пореска управа, Модене 7 , 21000 Нови Сад
http://www.poreskauprava.gov.rs
Градска пореска управа ,Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат Град Нови Сад
http://www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava
 Завод за социјално осигурање , Житни трг 1 , 21000 Нови Сад , Република Србија,
http://www.lat.rfzo.rs/
 Завод за заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад, http://medicinarada.rs/
 Градска управа за заштиту животне средине : Руменачка 110, 21000 Нови Сад, Република Србија ,
http://www.environovisad.org.rs/
9. Начин подношења понуде и рок:
Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на
адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: Понуда за јавну набавку мале
вредности бр. ЈНМВ 02/2015 Набавка материјалa за одржавање хигијене.
са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ”, поштом или лично преко писарнице Наручиоца . На полеђини
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона као и име особе за контакт.
Рок за достављање понуда је 26.03.2015.године до 14,00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до
26.03.2015.године до 14,00 часова.
Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.
По окончању поступка отварања понуда службеник за јавне набавке, вратиће све неблаговремено
поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца , на дан 26.03.2015.године , са почетком у 15,30
часова.
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни
да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења
комисији за јавну набавку.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
13. Лице за контакт:
Службеник за јавне набавке – Славица Шкрбић, телефон 069/799-026
14. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Школа за дизајн Богдан
Шупут Нови Сад, Јанка Веселиновића 22 или путем е-маил-а: E-mail: designbs@nspoint.net
са назнаком – „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку мале
вредности – добара – набавка хигијенских средстава“, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуда. Тражење додатних информација и појашњења телефонски
није дозвољено.
Службеник за јавне набавке

 

Конкурсна документација ЈНМВ 02-2015-1