Obaveštenje o zaključenom ugovoru u JNMV usluga osiguranja

Школа за дизајн ”Богдан Шупут”

Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића 22

тел. 512-244, факс: 6323-357

број: 01-196

датум:23.04.2014г

Назив и адреса наручиоца: Школа за дизајн ”Богдан Шупут”

Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића 22

Врста наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке поступак јавне набавке мале вредности

Интернет страница наручиоца: http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs/

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку
јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 01/2014-Услуге осигурања

Врста предмета набавке: услуге

Опис предмета набавке: услуга осигурања ученика, запослених и имовине од 1.1.2014. – 31.12.2014.

Уговорена вредност јавне набавке: 1. 477 636,71 дин. без ПДВ-а,

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: две понуде

  1. Delta generali osiguranje ———-89,69 пондера

  2. ДДОР Нови Сад——————–44,07 пондера

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.03.2014.

Датум закључења уговора: 21.03.2014.

Основни подаци о добављачу: АДО „DELTA GENERALI OSIGURANJE“ из Београда, ул. Милентија Поповића 7б.

Период важења уговора: до 31.08.2015.

Околности које представљају основ за измену уговора: не постоје околности