Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV administrativni materijal

Назив и адреса наручиоца:Школа за дизајн ”Богдан Шупут”

Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића 22

Врста наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Интернет страница наручиоца: www .skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

Датум: 07.05.2014.

Број:01-219/2

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку
јавне набавке мале вредности

Административни материјал и материјал за образовање

JNMV 03/2014

Врста предмета набавке: добра

Опис предмета набавке: Набавка мале вредности по партијама

Партија 1:

Тонери 30125110 и 30125120

Процењена вредност: 191.000,00

Уговорена вредност : 104.179,80 дин

Број примљених понуда : 2

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 112.620,00.

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 104.179 дин

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2014.

Датум закључења уговора: 29.04.2014.

Основни подаци о добављачу: ПЕРИНС_ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. из Н.Сада, ул. Милана Ракића 15.

Период важења уговора: 10.04.2015.

Околности које представљају основ за измену уговора: не постоје околности

Партија 2:

Административни материјал 30190000

Процењена вредност: 500.000,00

Уговорена вредност : 389.013,17 дин

Број проимљених понуда : 1

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 389.013,17 дин

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 389.013,17 дин

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2014.

Датум закључења уговора: 25.04.2014.

Основни подаци о добављачу: МEGA SHOP D:O:O:, Кеј жртава рације 8, Нови Сад

Период важења уговора: 10.04.2015.

Околности које представљају основ за измену уговора: не постоје околности

Партија 3:

Сликарске боје 44812000

Процењена вредност: 100.000,00

Уговорена вредност : 99.981,00

Број проимљених понуда : 1

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:/

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 99.981,00.

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 99.981,00

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.04.2014.

Датум закључења уговора: 29.04.2014.

Основни подаци о добављачу: СЗТР ”Комисион Окса”, Милана Ракића 7, Нови Сад

Период важења уговора: 10.04.2014.

Околности које представљају основ за измену уговора: не постоје околности