Obaveštenje o zaključenom ugovoru

На основу чл. 55 ст. 1т. 8, чл.57 и чл.116 Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник РС” бр. 124/2012)

Школа за дизајн Богдан Шупут

Нови Сад, Јанка Веселиновића 22

ПИБ: 100715122,

МАТ.БРОЈ:08066957

Интернет страница: www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

е – mail: designbs@nspoint.net

БРОЈ:01-467

ДАТУМ:05.09.2014. године

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова- молерско фарбарских радова и поставке ламината ЈНМВ 4/2014Школа за дизајн Богдан Шупут Нови Сад

донела је Одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци,

број 01-424 са „,ЕНТЕРИЈЕР МОША СРБ“ доо из Новог Сада, ул. Гагаринова бр. 18, кога заступа Стаменковић Божидар.матични број 20707585,

ПИБ: 106927901.

Назив и ознака из општег речника:

ОРН 45442100 Бојадерски радови;

ОРН 45432130 Постављање подних облога

Критеријум за доделу уговора у овом поступку је: Економски најповољнија понуда

Наручилац је у овом поступку примио 8 понуда.

Највиша понуђена цена износи: 1.945.800,00 динара без пореза на додату вредност

Најнижа понуђена цена износи: 759.000,00динара без пореза на додату вредност

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда износи:

1.354.000,00 динара без пореза на додату вредност – највиша

759.000,00динара без пореза на додату вредност – најнижа.

Вредност закљученог уговора:759.000,00динара без пореза на додату вредност.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора 04.07.2014.год.

Уговор са наведеним добављачем закључен је 07.08.2014.год.

Уговор важи до потпуне исплате изведених радова.