Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti JNMV 04/2014

Школа за дизајн „Богдан Шупут“

Адреса: Јанка Веселиновића 22, Нови Сад

Броj: 01-340

Датум: 20.06.2014. године

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/2014

 

1.Подаци о наручиоцу:

Школа за дизајн „Богдан Шупут“

Јанка Веселиновића 22, Нови Сад

Е-маил: www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs

2. Врста наручиоца: Просвета

3. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

4. Предмет јавне набавке: Радови

Молерско фарбарски радови у објекту управне зграде Школеи поставка ламината у канцеларијама Школе у Новом Саду у улици Јанка Веселиновића број 22;

ОРН 45442100 Бојадерски радови;

ОРН 45432130 Постављање подних облога.

5. Предмет јавне набавке није обликован у партије.

6. Критеријум за доделу уговора:је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

* Понуђена цена …………………………………………………… до 90 бодова

* Рок извођења радова……………………………………………..до 5 бодова

* Захтевани аванс…………………………………………………… до 5 бодова

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију у просторијама Школе за дизајна „Богдан Шупут“, Јанка Веселиновића 22, 21 000 Нови Сад, у канцеларији секретеријата Школе бр. 9, сваког радног дана од 8 до 12 часова или на интернет страници наручиоца www.skolazadizajnbogdansuput.edu.rs или на Порталу управе за јавне набавке, где су позив за подношење понуда и конкурсна документација доступни.

8. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и привредеwww.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политикеwww.minrzs.gov.rs

9. Начин подношења понуде и рок:

Понуђач може поднети само једну понуду .

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понудa се доставља до 30. јуна2014.године до 09:00 часова.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу: Јанка Веселиновића 22, Нови Сад или лично на наведену адресу у канцеларију секретаријата Школе.

На лицу ковертеобавезно назначити:

Школа за дизајн „Богдан Шупут“

Јанка Веселиновића 22

21000 Нови Сад

«Понуда за јавну набавкумолерско фарбарскихрадова на објекту управне зграде Школеи поставка ламината у канцеларијама Школе, број ЈНМВ 4/2014 радови, по позиву број 01-340 од 20.06.2014. године, НЕ ОТВАРАТИ».

На полеђини ковертенавести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или e- mail адресу).

10. Место, време и начин отварања понуда:

Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда у просторијама Школе 30. јуна 2014. годинеса почетком у 09:20 часова.

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак истог.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.

12. Рок за доношење одлуке:

Наручилац доноси Одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања понуда.

13. Лице за контакт: секретар Школе Александра Вујасиновић

Конкурсну документацију за јавну набавку 4-2014 можете преузети на следећем линку:  kd4-2014